سنسور القایی مدل bes m18mi-psc80b-s04g

سنسورهای القایی سنسورهای بدون تماس هستند که اساسا بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنا نهاده شده اند

فهرست