سنسور نوری

در سنسورهای نوری دو طرفه بخش فرستنده و گیرنده از یکدیگر مجزا هستند.
فرستنده پرتو نوری را ارسال کرده و قسمت گیرنده پرتو نور را دریافت می‌کند.
اگر جسمی بین فرستنده و گیرنده قرار بگیرد، پرتو نور قطع شده و گیرنده سیگنالی را ارسال می‌کند.

Showing 1–10 of 12 results

فهرست