خبر1

سنسور القایی، جهت تشخیص و شناسایی اجسام فلزی به صورت غیر تماسی میباشد ...