اخبار سایت

خبر1سنسور القایی، جهت تشخیص و شناسایی اجسام فلزی به صورت غیر تماسی میباشد ...
خبر1-2سنسور نوری...
خبر1-6سنسور اثر هال...
خبر1-3سنسور التراسونیک...
خبر1-4سنسور خازنی...
خبر1-5سنسور مناطیسی...